Mountainbikeroute

Tracks & Trails heeft veel kennis en ervaring opgebouwd met het ontwerpen en bouwen van duurzame mountainbikeroutes, ook wel New Skool routes genoemd. Een duurzame mountainbikeroute veroorzaakt geen schade aan bodem en flora, minimaliseert de overlast voor dieren en andere bosbezoekers en is interessant, veilig én uitdagend voor mountainbikers. Verder spelen lokale mountainbikers een belangrijke rol bij aanleg en beheer en draagt de route bij aan de lokale economie.

Om dit te bereiken bouwt Tracks & Trails mountainbikeroutes met vaak een mix van bestaande paden en nieuwe flowy singletracks. Bij de bouw van nieuwe singletracks worden state-of-the-art routebouwtechnieken gebruikt om bijvoorbeeld erosie te voorkomen en een mooie flow te creëren.  Flow ontstaat als je moet sturen, maar niet of nauwelijks hoeft te remmen. Singletracks zijn paden van ongeveer 60-100 cm breed die worden aangelegd in bijvoorbeeld bospercelen, houtwallen, bermen, kanalen en op taluds van wegen, voormalige vuilstorten en langs waterwegen. De bouw van nieuwe singletracks heeft voor zowel mountainbikers, terreineigenaren als andere recreanten grote voordelen. Door de aanleg van nieuwe singletracks worden niet alleen recreantengroepen gescheiden, maar kan ook een goede zonering aangebracht worden door de singletracks te bouwen op die locaties die zich er goed voor lenen. Zo kunnen cultuurhistorisch of ecologisch kwetsbare gebieden of drukke wandelgebieden worden ontzien. Goed gebouwde singletracks met een goede flow en voldoende technische uitdaging verhogen de attractiviteit van een mountainbikeroute sterk, waardoor mountainbikers de route hoger waarderen en ze minder geneigd zijn hun eigen weg te zoeken (regulering). Dit effect is al op talloze New Skool routes aangetoond. Een andere voordeel van singletracks is dat ze goed door vrijwilligers met handgereedschap te onderhouden zijn.

Kennis en ervaring

De toegepaste routebouwtechnieken zijn veelal afkomstig uit de Verenigde Staten, zoals flow, outslope, half rule, knicks, rolling grade dips, grade reversals en dergelijke. Door de ervaring met de bouw van vele honderden kilometers mountainbikeroute in Nederland, van de duinen tot het rivierengebied, heeft Tracks & Trails deze technieken vervolmaakt voor de Nederlandse omstandigheden. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar het voorkomen van modderig rijden en mulle omstandigheden.

In toenemende mate ontstaat behoefte aan en waardering voor routes waarin gebouwde technische vaardigheden, zogenaamde Technical Trail Features (TTF), zijn opgenomen. TTF‘s zijn speciaal gebouwde technische hindernissen van hout, rots, puin of grond om de aantrekkelijkheid van een route te verhogen en tegelijk technische vaardigheden te testen of te trainen. Voorbeelden zijn vlonders, kuipbochten, rock gardens, bunny hops en heuvels. Veiligheid en aansprakelijkheid is een belangrijk onderdeel bij de bouw van een mountainbikeroute. Tracks & Trails heeft strikte criteria opgesteld om de veiligheid te vergroten en de aansprakelijkheid te minimaliseren.

De rol van Tracks & Trails

Het bouwen van duurzame mountainbikeroutes vergt kennis op verschillende vakgebieden, zoals routebouw, ecologie, natuur- en omgevingswetgeving, recht, cultuurhistorie, bosexploitatie, hydrologie en bodemkunde.

Bovendien is kennis noodzakelijk over de wensen en eisen die mountainbikers stellen aan een route en over de manier waarop ze reageren in verschillende situaties. Tracks & Trails combineert deze kennis op een unieke manier en heeft bovendien ervaring opgedaan met de bouw van honderden kilometers mountainbikeroutes (zie Projecten). De werkzaamheden die Tracks & Trails uitvoert is vaak sterk afhankelijk van de inzet van vrijwilligers en andere betrokkenen (gemeente, recreatieschap, natuurbeschermingsorganisatie e.d.). Activiteiten die Tracks & Trails uit kan voeren zijn:

  • Uitwerken tracé mountainbikeroute
  • Overleg mountainbikers en terreineigenaren over tracé en kunstwerken (TTF‘s, bruggen, duikers e.d.)
  • Opstellen kostenbegroting
  • Voorbereiden en/of aanvragen vergunningen en ontheffingen (bijv. Wet ruimtelijke ordening, Wet Natuurbescherming en Waterwet)
  • Uitvlaggen singletracks
  • Aanschaf materiaal (Tracks & Trails heeft door ervaring de beste materialen bepaald en betrouwbare en goedkope leveranciers)
  • Inhuren en aansturen aannemer (in verschillende delen van Nederland zijn contacten met ervaren minikraanmachinisten)
  • Aansturen vrijwilligerswerk
  • Productie brochure en/of voorlichtingspaneel (van uitsluitend teksten schrijven tot de volledige productie)
  • Opstellen risicoprofiel (i.v.m. veiligheid en aansprakelijkheid)